Warning: file_put_contents(/www/htdocs/wwdiavan/http/site/templates/diavaria2015b/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /www/htdocs/wwdiavan/http/site/templates/diavaria2015b/library/Artx/Page.php on line 18
Over Diavaria

Over Diavaria

Diavaria Officieel

Diavaria is opgericht op 23 maart 2005 en statutair gevestigd in Leiden.  
Diavaria is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnlanden onder nr. 28 104 982
Fiscaal nr.: 8147.41.447

Diavaria:  
- wordt ondersteund door de Nierstichting. 

- is aangesloten bij de NVN, Nierpatiënten Vereniging Nederland.  

- is ANBI erkend.
 

Kerntaken

Als alle regionale nierpatiëntenverenigingen heeft Diavaria vanuit de Nierstichting, haar belangrijkste subsidiegever, een aantal kerntaken meegekregen, t.w.:

- Belangenbehartiging

- Lotgenotencontact

- Informatievoorziening/kennisoverdracht

- Samenwerking

- Ontwikkeling van de vereniging
  

Naar buiten gericht  

Diavaria fungeert als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de nierpatiënten m.n. richting ziekenhuizen, maar is ook naar andere partijen. Diavaria kan daarbij overigens geen individuele zaken behartigen, maar alleen zaken als zijnde van algemeen belang aangemerkt kunnen worden. Daartoe onderhoudt zij enerzijds voeling met de patiënten, anderzijds met de ziekenhuizen. Dat kan op velerlei wijze: via individueel persoonlijk contact en al dan niet regulier overleg, via verenigingsbijeenkomsten, enquêtes, via de website en andere middelen. Diavaria fungeert als vertegenwoordiger van de nierpatiënten LUMC naar landelijke koepelorganisaties als de Nierpatiënten Vereniging Nederland, Nierstichting en dergelijke. En koppelt de uitkomsten van deze contacten hiermee naar haar leden terug.   

-  Belangenbehartiging

-  Vertegenwoordiging

-  Spreekbuis


Naar binnen gericht  

Naast het vervullen van die vertegenwoordigende taak is Diavaria actief in het verzorgen van activiteiten voor de eigen leden en, waar dat is gewenst alle, nierpatiënten van LUMC, Alrijne en Groene Hart Ziekenhuis in het algemeen.  Die activiteiten zijn (al dan niet in combinatie) gericht op:

-  Informatie en voorlichting

-  Ontspanning

-  Contactbevordering

-  Uitwisseling van kennis en ervaring

-  Vergroting van eigen mogelijkheden

 

De vereniging kan dergelijke activiteiten zelfstandig, maar ook in samenwerking met anderen, w.o. de ziekenhuizen, NVN, Nierstichting of andere regionale verenigingen organiseren, of aan activiteiten van anderen die binnen haar doelstellingen vallen, bijdragen.
Diavaria heeft bijvoorbeeld ook een aantal activiteiten die tot dusverre vanuit het LUMC werden georganiseerd overgenomen.